Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về dự thảo Luật tổ chức Quốc hội

Sáng ngày 15 tháng 4 năm 2014, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về dự thảo Luật tổ chức Quốc hội.

Theo ông Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội thì Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 11⁄2013) có những sửa đổi, bổ sung quan trọng về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội nên yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật tổ chức Quốc hội cho phù hợp.

Theo Đất Việt, về nội dung “Tổng thư ký Quốc hội” thay thế cho đoàn thư ký kỳ họp hiện nay, có ý kiến đề nghị quy định cụ thể Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội là Tổng thư ký Quốc hội do Quốc hội bầu, là thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Việc lập chức danh này thực chất là sắp xếp, bố trí lại công việc cho hợp lý hơn. Mô hình này cũng tương tự như mô hình tổ chức bộ máy giúp việc nghị viện của nhiều nước trên thế giới. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, người hiện giữ chức danh Chủ nhiệm VPQH, giải trình thêm: "Hiện trên thế giới chỉ còn nước ta và Lào còn chức danh Chủ nhiệm VPQH, các nước trên thế giới đều là Tổng thư ký, thậm chí có Hiệp hội Tổng thư ký các nghị viện thế giới".

Tổng thư ký Quốc hội chịu trách nhiệm phát hành thông cáo về nội dung phiên họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các hoạt động khác của Quốc hội; tổ chức công tác thông tin báo chí tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo Tiền Phong, một nội dung khác được các đại biểu góp ý là số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách. Có ý kiến đề nghị tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách lên ít nhất 40% tổng số đại biểu Quốc hội, ý kiến khác đề nghị số lượng đại biểu chuyên trách ít nhất 45% hoặc 50%.

Tuy nhiên, để hài hòa giữa chủ trương tăng số lượng đại biểu chuyên trách và yêu cầu bảo đảm chất lượng, cũng như khả năng tổ chức, bố trí nhân sự, Ban soạn thảo xin giữ nguyên quy định “số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất 35% tổng số đại biểu Quốc hội” như tại Điều 110 của Dự thảo.

Xung quanh nội dung Đoàn đại biểu Quốc hội, theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội hiện hành, Đoàn đại biểu Quốc hội không phải cơ quan của Quốc hội mà chỉ là hình thức phối hợp hoạt động của các đại biểu Quốc hội được bầu trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nhiệm vụ đại biểu, đặc biệt là trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội có trụ sở, Văn phòng giúp việc và có kinh phí hoạt động theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thông tin khác