Giải quyết vụ việc 12 doanh nghiệp bảo hiểm vi phạm các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm

Ngày 10⁄10⁄2013, Hội đồng Cạnh tranh đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp Bảo hiểm Toàn cầu về Quyết định của Hội đồng Xử lý vụ việc cạnh tranh đối với vụ việc 12 doanh nghiệp Bảo hiểm thỏa thuận ấn định giá bảo hiểm học sinh.

Ngày 10/10/2013, Hội đồng Cạnh tranh đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp Bảo hiểm Toàn cầu về Quyết định của Hội đồng Xử lý vụ việc cạnh tranh đối với vụ việc 12 doanh nghiệp Bảo hiểm thỏa thuận ấn định giá bảo hiểm học sinh.

Trước đó, căn cứ Luật Cạnh tranh, sau khi nghiên cứu hồ sơ điều tra của Cục Quản lý Cạnh tranh chuyển Hội đồng Cạnh tranh về vụ việc hạn chế cạnh tranh liên quan đến 12 doanh nghiệp Bảo hiểm bị điều tra hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (Danh sách kèm theo), ngày 12 tháng 8 năm 2013, Hội đồng Xử lý vụ việc Cạnh tranh đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-HĐCT ngày 12 tháng 8 năm 2013 giải quyết vụ việc hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm học sinh. Hội đồng Xử lý vụ việc cạnh tranh phân tích, nhận định và kết luận:

Hành vi ký kết thỏa thuận về thống nhất giá dịch vụ bảo hiểm học sinh của 12 doanh nghiệp Bảo hiểm bị điều tra là hành vi thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Cạnh tranh.

Trên thị trường bảo hiểm toàn diện học sinh trong phạm vi và giai đoạn bị điều tra, thị phần kết hợp của 12 doanh nghiệp Bảo hiểm tham gia thỏa thuận chiếm 99.81%, vượt quá ngưỡng 30% trên thị trường liên quan quy định tại khoản 2, Điều 9 Luật Cạnh tranh.

Hành vi thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp của 12 Doanh nghiệp bị điều tra là hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, Điều 9 của Luật Cạnh tranh về các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm.

Sau 3 tháng thực hiện thỏa thuận, Đại diện 12 doanh nghiệp Bảo hiểm đã ký biên bản làm việc thống nhất hủy bỏ Bản thỏa thuận bảo hiểm học sinh này. Bên bị điều tra đã tự nguyện chấm dứt hành vi vi phạm do nhận thấy bản thỏa thuận có một số nội dung không phù hợp với pháp luật cạnh tranh.

Quá trình điều tra xác định 12 doanh nghiệp bị điều tra đã thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh.

12 doanh nghiệp vi phạm về các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm phải nộp vào Kho bạc nhà nước tiền phí xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định tại Điều 63 Luật Cạnh tranh.

Công ty CP Bảo hiểm Toàn cầu đã gửi Đơn khiếu nại về quyết định của Hội đồng xử lý vụ việc lên Hội đồng Cạnh tranh. Căn cứ quy định của pháp luật, Hội đồng Cạnh tranh đã xem xét Đơn cùng toàn bộ hồ sơ vụ việc và ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại, giữ nguyên Quyết định của Hội đồng Xử lý vụ việc cạnh tranh nêu trên.

Các doanh nghiệp vi phạm đã thi hành Quyết định của Hội đồng Cạnh tranh và Quyết định của Hội đồng Xử lý vụ việc cạnh tranh.

Thông tin khác