HỌP HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH QUÝ II⁄2013

Ngày 12 tháng 6 năm 2013, Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh Trần Quốc Khánh đã chủ trì phiên họp Hội đồng cạnh tranh thường kỳ Quý II năm 2013 tại Hà Nội.

Nhiệm vụ công tác Quý II/2013 đã được Hội đồng Cạnh tranh thông qua tại phiên họp thường kỳ quý I ngày 03/04/2013 với các trọng tâm: tập trung xử lý vụ việc thỏa thuận hạn chế cạnh tranh liên quan đến 12 doanh nghiệp bảo hiểm; nghiên cứu hồ sơ tài liệu trong vụ việc hạn chế cạnh tranh liên quan đến 7 doanh nghiệp điện ảnh; nghiên cứu kết quả của Đề án về các hành vi hạn chế cạnh tranh để áp dụng trong xử lý, giải quyết vụ việc cạnh tranh; thực hiện công tác kiện toàn nâng cao năng lực của Hội đồng Cạnh tranh và Ban Thư ký Hội đồng; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế; cập nhật thông tin, tài liệu trên trang Web và bản tin tham khảo phục vụ hoạt động của Thành viên Hội đồng; đảm bảo kinh phí và các điều kiện họat động của Hội đồng Cạnh tranh.

Báo cáo sơ kết công tác của Hội đồng đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh cùng các Hội đồng Xử lý vụ việc cạnh tranh trong Quý II và đề ra phương hướng nhiệm vụ Quý III/2013 trên các mặt công tác sau:

       1. Công tác xử lý, giải quyết vụ việc hạn chế cạnh tranh

       2. Tăng cường năng lực hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh.

       3. Công tác đối ngoại

       4. Các công tác thường trực giúp việc Hội đồng.

 

 

 

Thông tin khác