Bộ Công Thương ban hành Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thư ký Hội đồng Cạnh tranh

Ngày 12 tháng 6 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký Quyết định số 3864⁄QĐ-BCT về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thư ký Hội đồng Cạnh tranh. Quyết định này thay thế Quyết định số 1128⁄QĐ-BCT ngày 05 tháng 3 năm 2009.

Chi tiết Quyết định xem  tại đây.

Thông tin khác