Đề xuất sửa đổi thủ tục kiểm soát sáp nhập của Singapore

Uỷ ban cạnh tranh Singapore (CCS) đang tiến hành một cuộc tham vấn công khai về những đề xuất sửa đổi Hướng dẫn về Thủ tục sáp nhập.

 

Các đề nghị sửa đổi chính bao gồm:
 
(a) Tự đánh giá về việc thông báo. Việc giới thiệu một công cụ tự đánh giá mang tính đơn giản hóa cho các doanh nghiệp để họ xem xét liệu có phải thông báo việc sáp nhập của mình với CCS. Dự thảo Hướng dẫn sửa đổi đã cung cấp hướng dẫn về các loại sáp nhập khác nhau phải thông báo lên CCS. Ví dụ:
 
- Việc sáp nhập liên quan đến hai công ty nhỏ với doanh thu tương đối thấp ở Singapore (nếu doanh thu trong các năm tài chính tại Singapore trước khi thực hiện giao dịch của mỗi bên dưới 5 triệu đôla và doanh thu toàn cầu của một trong các bên là dưới 10 triệu đôla) không có khả năng gây quan ngại về hạn chế cạnh tranh.
 
- Trường hợp các bên tham gia sáp nhập cung cấp hàng hóa, dịch vụ tương tự ở Singapore, và thị phần của họ trong việc cung cấp những hàng hóa hoặc dịch vụ đó vượt quá 40% trong tổng cung tại Singapore, các bên tham gia sáp nhập phải thực hiện việc thông báo.
 
(b) Quy trình tham vấn với CCS trong những vụ sáp nhập kín. Đáng chú ý là, CCS đang đưa ra đề xuất về một quy trình mới, theo đó các bên tham gia sáp nhập có thể có được những quan điểm “kín” từ CCS và những ý kiến tư vấn này không cần xem xét đến quan điểm của bên thứ ba. Theo cơ chế hiện nay, CCS không chấp nhận việc thông báo của một bên dự kiến sáp nhập, nếu vụ việc sáp nhập vẫn còn là một bí mật. Quá trình mới này là một sự thay đổi đáng được ghi nhận, đặc biệt là đối với những vụ sáp nhập bí mật liên quan đến các công ty niêm yết. 
 
(c) Làm rõ về việc xử lý đối với thông tin được bảo mật. Dự thảo hướng dẫn sửa đổi cũng đã chỉ rõ loại thông tin nào được CCS coi là thông tin bí mật và cách thức CCS xử lý những thông tin này như thế nào. CCS cũng cảnh báo rằng cơ quan này coi những đòi hỏi mật đặc biệt đối với việc thông báo hoặc bất cứ tài liệu nộp lên CCS là không hợp lý, nó có thể làm ngưng lại quá trình đánh giá cho đến khi những bên nộp đơn đệ trình bản không còn bảo mật, đáp ứng những yêu cầu của CCS.
 
(d) Hợp lý hóa các yêu cầu về thông tin. Để sắp xếp hợp lý quá trình đánh giá sáp nhập, CCS đã điều chỉnh các yêu cầu về thông tin trong giai đoạn đầu tiên của quá trình đánh giá sáp nhập (Giai đoạn 1), do vậy sẽ có ít yêu cầu trong việc cung cấp thông tin của các bên, và do đó khả năng chậm trễ trong quá trình đánh giá là thấp hơn. Các khung thời gian dự kiến cho việc đánh giá của CCS vẫn không thay đổi. Xem xét giai đoạn 1, trong đó đòi hỏi phải đưa ra một đánh giá nhanh chóng và cho phép CCS đưa ra phán quyết phù hợp đối với những trường hợp sáp nhập mà không làm tăng các mối quan ngại về cạnh tranh, dự kiến sẽ được hoàn thành trong 30 ngày làm việc. CCS cũng sẽ nỗ lực để hoàn thành việc xem xét giai đoạn 2 phức tạp hơn, được tiến hành khi CCS có thể đưa ra kết luận rằng việc sáp nhập không làm tăng mối quan ngại về cạnh tranh ở giai đoạn 1, trong vòng 120 ngày làm việc. 
 
(e) Nhấn mạnh lợi ích của những cuộc tham vấn trước khi thực hiện thông báo. Các đề xuất sửa đổi cũng nhấn mạnh đến mục đích và những lợi ích từ các cuộc thảo luận trước khi thông báo với CCS. Ví dụ, Dự thảo hướng dẫn sửa đổi đã chỉ rõ rằng khi mà các bên tham gia sáp nhập cho rằng trong một số thông tin bị yêu cầu được sử dụng cho việc xem xét giai đoạn 1 (dạng M1) không liên quan đến việc đánh giá sáp nhập của họ, họ có thể trao đổi vấn đề này với CCS tại các cuộc thảo luận trước khi thông báo.
 
(f) Giải quyết mối quan ngại cạnh tranh trong giai đoạn 1 bằng các cam kết. Dự thảo hướng dẫn sửa đổi đã thiết lập một quá trình mà trong đó CCS và các bên tham gia sáp nhập có thể giải quyết các mối quan ngại về cạnh tranh ở giai đoạn 1 thông qua các cam kết. Mặc dù điều này sẽ làm cho quá trình xem xét ở giai đoạn 1 bị kéo dài, nếu như CCS chấp nhận các cam kết đó, CCS sẽ ban hành quyết định phù hợp và cùng với nó phối hợp thực thi với những yêu cầu cần thiết cho việc đánh giá giai đoạn 2. 
 
(g) Xác định rõ vai trò của bên thứ ba và người khiếu nại. Dự thảo Hướng dẫn sửa đổi đã làm rõ vai trò của bên thứ ba và những người khiếu nại trong quá trình xem xét sáp nhập và xử lý khiếu nại. Điều quan trọng là cần lưu ý rằng CCS, khi tiến hành điều tra, có quyền yêu cầu cung cấp thông tin hoặc tài liệu từ bất kỳ cá nhân nào theo mục 63 của Luật cạnh tranh. Bất kỳ cá nhân nào từ chối việc tuân thủ những yêu cầu này hoặc cung cấp thông tin sai lệch cho CCS hoặc những thông tin gây hiểu lầm đều cấu thành một hành vi phạm tội
Thông tin khác