Loại bỏ các rào cản cạnh tranh về chính sách trong lĩnh vực logistics

Theo trang baochinhphu.vn ngày 09 tháng 4 năm 2019, trong quá trình xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành rà soát để đề xuất bãi bỏ 16 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Các tiêu chí để bãi bỏ là:  (1) khoản 2 Điều 14 Hiến pháp và khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư quy định những ngành, nghề không chứng minh được là có ảnh hưởng trực tiếp tới quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, và sức khỏe của cộng đồng; (2) ngành, nghề đã được quản lý bằng các quy chuẩn, tiêu chuẩn; ngành, nghề mà chất lượng đầu ra của ngành nghề đó do thị trường, khách hàng lựa chọn, sàng lọc và quyết định; (3) các sản phẩm, dịch vụ công ích có thể lựa chọn, kiểm soát thông qua đấu thầu, đặt hàng của Nhà nước.
 
Trong đó, ngành kinh doanh dịch vụ logistic được đề xuất loại ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập luận rằng, dịch vụ này đã bao gồm nhiều hoạt động, liên quan đến nhiều ngành, nghề khác nhau với những quy định về tiêu chuẩn cụ thể. Hơn nữa, đề xuất này có tác động tích cực, tránh chồng chéo, trùng lặp về các điều kiện đầu tư kinh doanh. Tương tự, Bộ cũng đề xuất loại khỏi danh mục một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện như nhượng quyền thương mại; kinh doanh dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải; kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại lý tàu biển.
 
Thông tin khác