Tọa đàm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Hội đồng Cạnh tranh

Ngày 08 tháng 7 năm 2016 tại Hà Nội, Hội đồng Cạnh tranh đã tổ chức thành công Tọa đàm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Cạnh tranh Trần Quốc Khánh, các thành viên Hội đồng Cạnh tranh và Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh đã tích cực thảo luận về Dự thảo báo cáo công tác của Hội đồng. Sau bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Trần Quốc Khánh, Ông Trần Mai Hiến, Vụ trưởng – Chánh Văn phòng đã trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Hội đồng Cạnh tranh. Dự thảo Báo cáo đã tổng hợp các hoạt động của HĐCT về các mặt: (i) công tác tổ chức, xử lý, giải quyết vụ việc hạn chế cạnh tranh; (ii) công tác xây dựng khung khổ pháp luật và tăng cường năng lực chuyên môn của HĐCT; (iii) công tác hợp tác quốc tế và tăng cường sự hiện diện của HĐCT; và (iv) các công tác khác. 
 
Các thành viên Hội đồng Cạnh tranh đã có nhiều ý kiến đóng góp sơ kết các mặt hoạt động của Hội đồng trong 6 tháng đầu năm, trong đó khẳng định quá trình xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh của hội đồng đã thể hiện rõ việc thực hiện theo đúng quy trình được quy định trong Luật Cạnh tranh một cách khách quan, toàn diện, chuyên nghiệp và cẩn trọng của Hội đồng xử lý vụ việc.
 
Các thành viên cũng kiến nghị các nhóm việc để Hội đồng đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ chức năng nhiệm vụ được quy định trong Nghị định 07/2015/NĐ-CP như: nâng cao khả năng dự báo các vụ việc hạn chế cạnh tranh có thể được chuyển cho Hội đồng để đảm bảo nguồn lực cho hoạt động của Hội đồng Cạnh tranh;  kiện toàn các thành viên, thêm số thành viên chuyên trách và tăng cường vai trò của Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh; chủ động tiến hành nghiên cứu độc lập về khả năng xảy ra hành vi hạn chế cạnh tranh trên một số thị trường cũng như đề nghị có hình thức ghi nhận phù hợp đối với sự đóng góp của các thành viên Hội đồng Cạnh tranh.
 
Sau phần trao đổi của các thành viên Hội đồng Cạnh tranh và Lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Cạnh tranh, Chủ tịch Trần Quốc Khánh đã kết luận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong báo cáo theo đề nghị của các thành viên, cũng như đề ra yêu cầu, nhiệm vụ của Hội đồng trong 6 tháng cuối năm 2016 và giai đoạn tiếp theo. 
 
Thông tin khác