Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020

Ngày 28 tháng 4 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19-2016⁄NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

Chi tiết, xem tại đây.

Thông tin khác