Thông báo kết luận Cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 của Hội đồng Cạnh tranh

Trong 2 ngày 24 và 25 tháng 7 năm 2015, Hội đồng cạnh tranh đã tiến hành Họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015, thảo luận Chương trình công tác 6 tháng cuối năm và tổ chức Tọa đàm nghiên cứu chế độ đãi ngộ đối với thành viên Hội đồng cạnh tranh theo quy định tại Nghị định 07⁄2015⁄NĐ-CP ngày 16⁄01⁄2015 của Chính phủ và Quyết định số 24⁄2015⁄QĐ-TTg ngày 30⁄6⁄2015 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Hội đồng cạnh tranh thông báo kết luận Cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 của Hội đồng Cạnh tranh và Tọa đàm “Nghiên cứu thực tiễn cơ chế đãi ngộ ở Việt Nam và thế giới-Xây dựng Quyết định của Thủ tướng về chế độ cho Thành viên Hội đồng Cạnh tranh”.

Chi tiết, xem tại đây.

Thông tin khác